Vaikuttavat tavat käyttöön

Hyvät käytänteet ja moniammatillinen yhteistyö asiakkaan parhaaksi on otettava huomioon kuntoutusuudistuksessa. Kuntoutusta on myös tarkasteltava kokonaisuutena rahoituksesta ja järjestämisestä lähtien.

- On erittäin tärkeää, että fysioterapeutit ovat aidosti mukana kuntoutuksen kehittämisessä, huomautti Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen Kuntoutusuudiskomitean kuulemistilaisuudessa toukokuussa.

Fysioterapiassa keskiössä on terveys, liikkuminen ja toimintakyky. Se ottaa huomioon asiakkaan osallistumisen omassa toimintaympäristössä. - Alalla on paljon erikoisosaamisalueita, joita pitää hyödyntää nykyistä paremmin kehittämällä työnjakoa, monipuolistamalla tehtäväkuvia sekä ottamalla jo olemassa oleva fysioterapiaosaaminen käyttöön.

 

Kovaa tutkimusnäyttöä

Fysioterapiasuositusten määrä on kasvanut kansallisesti ja kansainvälisesti. Vahvaa tutkimusnäyttöä on mm. terapeuttisen harjoittelun vaikutuksista terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Myös lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuuden näytön aste on vahvistunut mm. kivun hoidossa. Konservatiivisen fysioterapian vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus suhteessa leikkaushoitoon mm. olkapää- ja polviongelmissa on osoitettu selvästi.

Vaikka tutkittua tietoa ja näyttöä on, muutos käytännössä on harmittavan sitkeässä. Esimerkiksi turhaksi luokiteltuja leikkauksia tehdään edelleen, kun vastaus löytyisi fysioterapiasta.

Suoravastaanotto vähentää sairauspoissaoloja

Hyviä käytäntöjä on paljon. Fysioterapeutin suoravastaanottoa on tutkittu fysioterapeuttien osaamisen hyödyntämisessä ja hoidon oikea-aikaisuudessa. Näin esimerkiksi toimitaan koko Eksoten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla, joissa tuki ja liikuntaelinvaivoista kärsivät potilaat ohjataan suoraan fysioterapeutille lääkärikäynnin sijaan.

Suoravastaanotossa asiakkaat saavat nopeasti avun, joten sairauspoissaoloja on paljon vähemmän. Asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys on lisääntynyt. Lisäksi toiminta on kustannusvaikuttavaa.

-Toimintamallia tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin eri ikäkausien ja sairausryhmien kohdalla. Malli sopii neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, työterveyshuoltoon ja ikääntyneille, luettelee Tiina Mäkinen.

Vaikuttavuusnäyttöä on paljon

Vaativan kuntoutuksen eri osa-alueilta on vahvaa tutkimusnäyttöä. Satsaukset kuntoutukseen ovat tuottaneet hyviä tuloksia esimerkiksi Eksotessa. Kotikuntoutus näkyy asiakkaiden toimintakyvyn edistymisenä. Se on vähentänyt laitoshoidon tarvetta ja nopeuttanut kotiutumista.

- Hyvät ja vaikuttavat käytännöt leviävät harmittavan hitaasti käyttöön koko Suomeen. Palveluja pitää kohdentaa vahvemmin ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen. Hyviä tuloksia ei voi saavuttaa, jos fysioterapian tutkimukseen ja interventioon ei panosteta, huomauttaa Tiina Mäkinen. ”Vähän kaikille” -ajatus toimii huonosti kuntoutuksessa, jossa on erityisesti huomioitava oikea-aikainen kohdentaminen ja varhainen puuttuminen.  

Kuntoutuspalveluita koko elämänkaarelle

Fysioterapia on vastaus moneen – näyttöä ja hyviä käytäntöjä on paljon. Näitä pitää myös hyödyntää kuntoutusuudistuksessa. – Miksi riskittömämpiä ja vaikuttavampia keinoja ei oteta käyttöön kansallisesti?, kysyy Tiina Mäkinen ja jatkaa, että me tarvitsemme jatkossa järjestelmän vaikuttavien kuntoutuskäytäntöjen jakamiseen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 382