Erikoisasiantuntijanimikkeellä osaaminen näkyväksi!

Suomen Fysioterapeutit on myöntänyt 8. kesäkuuta 2017 erikoisasian-tuntijanimikkeet seuraaville henkilöille: 

Helminen Eija, Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija
Koho Petteri, Kipufysioterapian erikoisasiantuntija
Lahtinen-Suopanki Tiina, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija
Paatelma Markku, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikois- asiantuntija
Pitkämäki Keijo, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikois-asiantuntija 

Fysioterapian erikoisasiantuntija on edelläkävijä, joka luo uutta toimintakulttuuria omalla erikoisosaamisalueellaan. Hän kerää tietoa aktiivisesti, välittää, soveltaa ja kehittää osaamistaan. Erikoisasiantuntijalla on ohjauksellinen ja valmentava työote, jossa asiakas on aktiivinen osallistuja. Erikoisasiantuntijan ominaisuuksiin kuuluvat hyvä ammatillinen itsetuntemus ja empatiakyky sekä pätevyys arvioida ja käsitellä eettisiä kysymyksiä.  

Haettavia fysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeitä ovat: lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia ja kipufysioterapia.  

Erikoisasiantuntijalta edellytetään vankkaa kliinistä osaamista, toimimista kliinisessä työssä, fy­sioterapia-alan teoreettista hallintaa ja vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa ke­hittäjänä, kouluttajana sekä tiedon välittäjänä. Keskeisenä ominaisuutena fysioterapian erikoisasiantuntijalla on kyky yhdistää tutkimustieto fysioterapeutin työhön. Tämä edellyttää sekä korkeaa tietotasoa että vahvaa erikoisalan kokemusta. Ne tulevat esille erikoisasiantuntijalinjauksessa korkeina vaatimuksina peruskoulutuksen jälkeisissä opinnoissa, työkokemuksessa ja muussa ammatillisessa toiminnassa.  

Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden tavoitteena on oman osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tuominen sekä urakehitys. Erikoisalueen asiantuntijuutta voidaan hyödyntää erityisesti koulutuksissa, asiantuntijalausunnoissa ja asiantuntijoina työryhmissä. Nimikkeestä on todettu olevan apua myös palkkaneuvotteluissa. Nimike voi toimia tulevan sote-uudistuksen ansiosta neuvotteluvalttina, kun työtä organisoidaan uudestaan. 

Tee osaamisesi näkyväksi nyt – tutustu erikoisasiantuntijuuteen!

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapian-erikoisasiantuntijat