Osaaminen näkyväksi -opas urasuunnitteluun ja täydennyskoulutukseen

Oppimisen ja työskentelyn mallit muuttuvat jatkuvasti. Se edellyttää sopeutumista ja uusiutumista. Terveydenhuollon ammattilaisen ja asiantuntijan toimiminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä - kuntoutuksen osa-alueella - edellyttää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja tiedon päivittämistä.

Ammatillinen osaaminen on perusedellytys ammatissa toimimiselle ja jatkuva ammatillinen kehittyminen kuuluu fysioterapeutin oikeuksiin sekä velvollisuuksiin. Kehittyminen edellyttää osaamisen tunnistamista ja arviointia sekä osaamisen vertailua tulevaisuuden tarpeisiin.

Osaaminen organisaation inhimillistä pääomaa

Organisaation menestymisen kannalta osaava henkilöstö on avainasemassa. Uran eri vaiheissa yksilö joutuu tekemään ratkaisuja, jotka vaikuttavat hänen tulevaan urakehitykseensä sekä reflektoimaan omaa osaamistaan suhteessa organisaation tarpeisiin.

Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Hanna Häkkisen mukaan fysioterapeutin osaamisessa yhdistyvät niin tietojen kuin taitojenkin monipuolinen ja luova käyttäminen.

 - Osaamiseen liittyvät ajattelun taidot, kyky organisoida työtä, työskentely ryhmässä ja oppimaan oppimisen taidot. Siihen kuuluvat myös kyky joustaa ja mukautua muutoksiin sekä kyky arvioida omaa osaamista sekä toimintaa kriittisesti.

Fysioterapeutin ydinosaamisessa yhdistyvät teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen. Tieteenalalla on kaksi teoreettista lähtökohtaa - humanistinen ja luonnontieteellinen, jotka molemmat näkyvät sekä tutkimuksessa että käytännössä. Fysioterapian ammattialan erityisosaamisalueita ovat liike, liikkuminen, toimintakyky ja terveys.

Uusi toimintaympäristö, uudet haasteet

Uudistuvaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö tuo uusia vaatimuksia fysioterapeutin asiantuntijuudelle. Osaaminen näkyväksi -oppaan työryhmä korostaa laaja-alaisen ammatillisen osaamisen lisäksi asiakaslähtöisyyttä, moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista. Moniammatillisuudella, ammattiryhmien välisellä ja ammattiryhmien rajat ylittävällä osaamisella on tärkeä rooli. Onnistuneella yhteistyöllä voidaan saavuttaa uudenlaista osaamista.

On tärkeää olla tietoinen siitä, miten omalla toiminnalla voidaan luoda erilaisia mahdollisuuksia urakehityksessä ja mitkä ovat niiden vaikutukset muihin sidosryhmiin, kuten asiakkaat, kollegat, moniammatilliset tiimit ja viranomaistahot.

-Rakenna osaamistasi talomallin mukaan ja tee se näkyväksi esimerkiksi portfolio Proffan avulla. Se helpottaa osaamisen dokumentointia. Palvelussa kohtaavat sekä työntekijät että työnantajat, kehottaa Hanna Häkkinen.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen (Suomen Fysioterapeutit ry), puh. 0207 199 593, toimitusjohtaja Katja Tonteri (FYSI-Palvelut Oy), puh. 040 551 4386

Opas on laadittu Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n yhteistyönä.