Suomen Fysioterapeutit on järjestänyt jo useita vuosia koulutusta ja verkostotapaamisia esimiehille. Esimiesverkoston toiminnan tavoitteena on fysioterapian esimiesten aseman vahvistuminen, asiantuntijuuden ja johtamistaitojen lisääntyminen sekä fysioterapian johtamiseen liittyvien erityiskysymysten käsittely.

Verkoston toiminta edistää esimiesten keskinäistä yhteistyötä ja kokemusten jakamista. Verkoston jäsenet voivat nostaa esille ajankohtaisia asioita esimiespäivien aiheiksi. Verkostokirjeillä välitetään tietoa ajankohtaisista asioista ja liiton tapahtumista.

Verkostoon voi ilmoittautua kehittämisasiantuntija Katri Partaselle sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehillä on erilaisia ja eritasoisia väyliä hankkia johtamisosaamista. Oppia voi hankkia muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksista, suorittamalla johtamisen erityisammattitutkinnon, yliopistojen MBA-ohjelmista tai muista johtajuuteen liittyvistä opinnoista sekä useiden yksityisten tahojen järjestämistä johtamisopinnoista.

Johtamisen opintoja voi suorittaa mm. seuraavissa yliopistoissa ja korkeakouluissa:

YLIOPISTO / AMK
OPINNOT
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Terveyshallintotiede (TtM)
Sosiaalihallintotiede (YTM)
Hoitotieteen johtaminen (TtM)
TAMPEREEN YLIOPISTO
Hoitotieteen johtaminen (TtM)
Moniammatillinen terveydenhuollon johtamiskoulutus 10-60 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD (60 op)
AMMATTIKORKEAKOULUT:
Jyväskylän amk, Karelia, Lahden amk, Metropolia, Mikkelin amk, Oulun amk, Savonia, Savonlinnan amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (90 op): Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma; Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot (30 op)

 

Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-opintoja järjestetään mm. Tampereen yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Liikkeenjohdon MBA-tutkintoja voi suorittaa useissa yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) voi suorittaa useissa eri oppilaitoksissa.

Hyvä johtaminen on keskeinen asia meneillään olevissa merkittävissä ja historiallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa. Ilman asiantuntevia johtajia henkilöstön sitouttaminen ja muutosten onnistunut läpivienti on mahdotonta. Toimintaympäristön muutokset ovat haaste esimiesten johtamisosaamiselle.

Fysioterapian johtaminen on asioiden, mutta ennen kaikkea asiantuntijoiden johtamista. Johtamiseen kuuluvat esimerkiksi yksikön johtamiseen, toiminnan ja talouden johtamiseen sekä henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Toiminnan ja talouden johtamiseen sisältyvät mm. talousarvion, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilastojen laatiminen. Myös työn organisointiin ja palveluihin liittyvä suunnittelu ja seuranta kuuluvat esimiehen tehtäviin. Henkilöstön johtaminen sisältää esimiestyötä, mm. henkilöstön kehittämistä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelua ja muita työnjohdollisia tehtäviä. (Fysioterapianimikkeistö 2007)

Johtaminen ja esimiesverkostojen tukeminen on Suomen Fysioterapeuttien vv. 2016 - 2018 toimintalinjojen yksi painopistealueista. Fysioterapian johtamistyön laadun kehittymisen tukeminen ja esimiesverkoston toiminnan vakiinnuttaminen on kirjattu vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan.   Esimiesverkoston tapaaminen järjestetään syksyllä 2016.

Suomen Fysioterapeutit tukee strategisen ja muutosjohtamisen vahvistamista sekä esimiestyötä kaikilla tasoilla asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakenteellisessa ja toiminnallisessa uudistamisessa.

Johtamisen tueksi kehitetään alueellisia yhteistyöverkostoja palvelujärjestelmän uudistamisen linjausten pohjalta. Prosessien toimivuuden parantamisessa tarvitaan koko fysioterapiahenkilöstön osallistumista ja monialaista työskentelyä.

Fysioterapian lähiesimies aina fysioterapeutti

Suomen Fysioterapeutit on linjannut, että fysioterapeutteja ja fysioterapiayksikköä johtaa aina fysioterapian lähiesimies. Fysioterapian lähiesimies ja oma ammattiryhmä voivat tukea yksittäisiä fysioterapeutteja ja koko yhteisöä ammatillisessa kehittymisessä. Fysioterapian erikoisalat vaativat erityisosaamista, joka saavutetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä työssä oppimisen avulla. Fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammattitaitoa voivat kehittää vain fysioterapeutit itse fysioterapian tutkimukseen ja tieteelliseen tietopohjaan perustuen. Tavoitteena tulee aina olla potilaiden terveyden ja toimintakyvyn edistyminen ja kustannusvaikuttava toiminta, josta on hyötyä koko organisaatiolle.

Fysioterapiapalvelujen keskittäminen hallinnollisesti fysioterapiayksikköön on sekä taloudellisesti että fysioterapiapalvelun sisällön laadun kannalta hyödyllistä. Palvelujen tuottamiseen käytettävät resurssit, henkilöstö, tilat, laitteet ja välineet ovat tehokkaammin käytössä. Fysioterapeuttien sijaisuuksien hoitaminen, ammatillisen osaamisen tukeminen ja koulutus sekä monialainen yhteistyö eri tahojen kanssa tapahtuu tehokkaasti fysioterapiayksikön vastuulla. Keskitetty fysioterapiaosasto luo monia synergiaetuja, jotka menetettäisiin hajautettaessa fysioterapeutit eri osastojen alaisuuteen. Jos käytössä on hajautettu johtamisen malli, fysioterapiahenkilöstön ammatillisesta kehittymisestä ja tuesta on pidettävä huolta.