Fysioterapian johtaminen

Hyvä johtaminen on keskeinen asia meneillään olevissa merkittävissä ja historiallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa. Ilman asiantuntevia johtajia henkilöstön sitouttaminen ja muutosten onnistunut läpivienti on mahdotonta. Toimintaympäristön muutokset ovat haaste esimiesten johtamisosaamiselle.

Fysioterapian johtaminen on asioiden, mutta ennen kaikkea asiantuntijoiden johtamista. Johtamiseen kuuluvat esimerkiksi yksikön johtamiseen, toiminnan ja talouden johtamiseen sekä henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Toiminnan ja talouden johtamiseen sisältyvät mm. talousarvion, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilastojen laatiminen. Myös työn organisointiin ja palveluihin liittyvä suunnittelu ja seuranta kuuluvat esimiehen tehtäviin. Henkilöstön johtaminen sisältää esimiestyötä, mm. henkilöstön kehittämistä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelua ja muita työnjohdollisia tehtäviä. (Fysioterapianimikkeistö 2007)

Johtaminen ja esimiesverkostojen tukeminen on Suomen Fysioterapeuttien vv. 2016 - 2018 toimintalinjojen yksi painopistealueista. Fysioterapian johtamistyön laadun kehittymisen tukeminen ja esimiesverkoston toiminnan vakiinnuttaminen on kirjattu vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan.   Esimiesverkoston tapaaminen järjestetään syksyllä 2016.

Suomen Fysioterapeutit tukee strategisen ja muutosjohtamisen vahvistamista sekä esimiestyötä kaikilla tasoilla asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakenteellisessa ja toiminnallisessa uudistamisessa.

Johtamisen tueksi kehitetään alueellisia yhteistyöverkostoja palvelujärjestelmän uudistamisen linjausten pohjalta. Prosessien toimivuuden parantamisessa tarvitaan koko fysioterapiahenkilöstön osallistumista ja monialaista työskentelyä.

Fysioterapian lähiesimies aina fysioterapeutti

Suomen Fysioterapeutit on linjannut, että fysioterapeutteja ja fysioterapiayksikköä johtaa aina fysioterapian lähiesimies. Fysioterapian lähiesimies ja oma ammattiryhmä voivat tukea yksittäisiä fysioterapeutteja ja koko yhteisöä ammatillisessa kehittymisessä. Fysioterapian erikoisalat vaativat erityisosaamista, joka saavutetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä työssä oppimisen avulla. Fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammattitaitoa voivat kehittää vain fysioterapeutit itse fysioterapian tutkimukseen ja tieteelliseen tietopohjaan perustuen. Tavoitteena tulee aina olla potilaiden terveyden ja toimintakyvyn edistyminen ja kustannusvaikuttava toiminta, josta on hyötyä koko organisaatiolle.

Fysioterapiapalvelujen keskittäminen hallinnollisesti fysioterapiayksikköön on sekä taloudellisesti että fysioterapiapalvelun sisällön laadun kannalta hyödyllistä. Palvelujen tuottamiseen käytettävät resurssit, henkilöstö, tilat, laitteet ja välineet ovat tehokkaammin käytössä. Fysioterapeuttien sijaisuuksien hoitaminen, ammatillisen osaamisen tukeminen ja koulutus sekä monialainen yhteistyö eri tahojen kanssa tapahtuu tehokkaasti fysioterapiayksikön vastuulla. Keskitetty fysioterapiaosasto luo monia synergiaetuja, jotka menetettäisiin hajautettaessa fysioterapeutit eri osastojen alaisuuteen. Jos käytössä on hajautettu johtamisen malli, fysioterapiahenkilöstön ammatillisesta kehittymisestä ja tuesta on pidettävä huolta.