Vaikeavammaisten henkilöiden kuntoutuksen suunnittelussa tulisi huomioida kuntoutujan yksilölliset tarpeet. Suunnitelmat tulisi laatia moniammatillisessa työryhmässä ja niissä tulisi ottaa paremmin huomioon kuntoutujan arjen toimintaympäristö.

Kelan järjestämä vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa 1–3 vuodelle laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Kela tekee päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä ja yksityiset palveluntuottajat huolehtivat kuntoutuksen toteuttamisesta. Kuntoutusprosessia kuvaavalla kirjallisella kuntoutussuunnitelmalla on keskeinen rooli. Suunnitelman laadinnassa tulisi ottaa huomioon laaja-alaisesti kuntoutujan tarpeet ja toiveet, ja räätälöidä niihin yksilöllisesti sopivat palvelut. Eri tahojen yhteistyötä tulisi lisätä ja palveluntuottajat tulisi ottaa tiiviimmin mukaan kuntoutuksen suunnitteluun.

Tämä käy ilmi Pirjo Nikkasen tuoreessa tutkimuksessa, joka on osa Kelan käynnistämää ja rahoittamaa vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanketta. Lue lisää tästä >>

Terveyspalvelualan Liitto (työnantajaliitto) hylkäsi terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen liian kalliina. Yksityissektorin Terveyspalvelualan työehtosopimuksen osapuolet olivat päässeet neuvottelutulokseen, jossa yleiskorotus olisi ollut 1,3 %. Uusista sopimusneuvotteluista ei toistaiseksi ole tietoa.

Eduskunta aloitti helmikuussa rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta koskevan lakieistyksen käsittelyn. Lakiesityksen mukaan oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen olisi terveyskeskukseen palvelussuhteessa olevalla sairaanhoitajalla. Edellytyksenä on tarvittavan lisäkoulutuksen suorittaminen ja kyseisen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin antama kirjallinen määräys.

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus liittyy terveydenhuollon ammattihenkilöiden itsenäiseen vastaanottotoimintaan ja se koskisi vain tiettyihin tautitiloihin määrättäviä lääkkeitä. Esityksessä ehdotetaan myös, että optikko ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti oikeutettaisiin hankkimaan vastaanotollaan tarvitsemiaan lääkkeitä.

Lue lisää...