Sosiaali- ja terveysministeriö  jatkaa uuden terveydenhuoltolain valmistelua sidosryhmäkuulemisilla. Terveydenhuoltolaista ei ole vielä valmista hallituksen esitystä, vaan luonnosta tarkennetaan sidosryhmäneuvottelujen edetessä. Terveydenhuoltolakiluonnos perustuu työryhmän kesällä 2008 tekemään esitykseen ja sen jälkeen käydyn kommenttikierroksen perusteella tehtyihin muutoksiin. 

Terveydenhuoltolakiuudistuksen tavoitteena ovat muun muassa asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Asiakkaiden valinnanvapaus, potilasturvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä palvelujen laatu ja saatavuus ovat asioita, jotka nousevat uudistuksessa esille. Hallituksen esitys uudeksi terveydenhuoltolaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tämän kevään aikana.

Lue lisää tästä >>

Rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta koskeva lakiesitys hyväksyttiin eduskunnan toisessa käsittelyssä. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tulossa tietyin edellytyksin sairaanhoitajille, suuhygienisteille ja optikoille. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta otti mietinnössään kantaa myös oikeuden laajentamiseen myöhemmin esimerkiksi fysioterapeuteille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö tässä >>

Terveystieteiden maisteri Hilkka Pataila on saanut Suomen Fysioterapeuttien 500 euron palkinnon Jyväskylän yliopistossa tekemästään pro gradu -tutkielmasta Fysioterapiaopiskelijoiden asiantuntijaksi kasvun tarinamallit. Patailan työ kuului ylemmän korkeakoulututkintotason opinnäytesarjaan. Alemman korkeakoulututkinnon sarjan (fysioterapeutin perustutkinto) ehdokkaita ei määräaikaan mennessä ollut ehdotettu.

Seuraavan kerran näitä opinnäytetyön palkintoja voi ehdottaa 31.10.2010 mennessä Suomen Fysioterapeuttien liittohallitukselle.