Rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta koskeva lakiesitys hyväksyttiin eduskunnan toisessa käsittelyssä. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tulossa tietyin edellytyksin sairaanhoitajille, suuhygienisteille ja optikoille. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta otti mietinnössään kantaa myös oikeuden laajentamiseen myöhemmin esimerkiksi fysioterapeuteille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö tässä >>

Terveystieteiden maisteri Hilkka Pataila on saanut Suomen Fysioterapeuttien 500 euron palkinnon Jyväskylän yliopistossa tekemästään pro gradu -tutkielmasta Fysioterapiaopiskelijoiden asiantuntijaksi kasvun tarinamallit. Patailan työ kuului ylemmän korkeakoulututkintotason opinnäytesarjaan. Alemman korkeakoulututkinnon sarjan (fysioterapeutin perustutkinto) ehdokkaita ei määräaikaan mennessä ollut ehdotettu.

Seuraavan kerran näitä opinnäytetyön palkintoja voi ehdottaa 31.10.2010 mennessä Suomen Fysioterapeuttien liittohallitukselle.

TtM Sanna Kääriän väitöskirja aiheesta 'Low back disorders in the long term among employees in the engineering industry A study with 5-, 10- and 28-year follow-ups' tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 26.2.2010.

Alaselkäkipu on hyvin yleinen oire niin työikäisillä kuin sitä vanhemmilla henkilöillä. Sanna Kääriä tutki väitöstutkimuksessaan paikallista ja säteilevää selkäkipua. Tutkimuksessa selvisi, että selkäoire esiintyy usein niskaoireen kanssa samanaikaisesti. Pitkällä aikavälillä säteilevän selkäkivun seuraamukset ovat vakavampia kuin paikallisen selkäkivun.

- Säteilykipu oli oireena pysyvämpi tai toistuvampi. Se ennusti säteilevän niskaoireen ilmaantumista ja oli voimakkaammin yhteydessä alaselän alueen kliinisiin löydöksiin ja sairaalahoitoihin, Kääriä kertoo.

Lue lisää...

Vaikeavammaisten henkilöiden kuntoutuksen suunnittelussa tulisi huomioida kuntoutujan yksilölliset tarpeet. Suunnitelmat tulisi laatia moniammatillisessa työryhmässä ja niissä tulisi ottaa paremmin huomioon kuntoutujan arjen toimintaympäristö.

Kelan järjestämä vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa 1–3 vuodelle laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Kela tekee päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä ja yksityiset palveluntuottajat huolehtivat kuntoutuksen toteuttamisesta. Kuntoutusprosessia kuvaavalla kirjallisella kuntoutussuunnitelmalla on keskeinen rooli. Suunnitelman laadinnassa tulisi ottaa huomioon laaja-alaisesti kuntoutujan tarpeet ja toiveet, ja räätälöidä niihin yksilöllisesti sopivat palvelut. Eri tahojen yhteistyötä tulisi lisätä ja palveluntuottajat tulisi ottaa tiiviimmin mukaan kuntoutuksen suunnitteluun.

Tämä käy ilmi Pirjo Nikkasen tuoreessa tutkimuksessa, joka on osa Kelan käynnistämää ja rahoittamaa vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanketta. Lue lisää tästä >>